Kosten & voorwaarden

Kosten & voorwaarden

Weten waar je aan toe bent

Reditus Advies geeft volledig inzicht in haar werkwijze en kosten. Zo kunt u ons met anderen vergelijken mocht u dat willen en vervolgens met een gerust hart met ons in zee gaan. In onderstaande documenten staat wat wij voor u kunnen doen en hoeveel dat kost.

> Dienstverleningsdocument Pensioenvraag Werkgever

> Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken

> Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

 

Hieronder vindt u onze disclaimer en algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en overeenkomsten die worden aangegaan door Reditus Advies.

> Disclaimer

> Algemene voorwaarden Reditus Advies BV

 

Ten slotte onze verklaring verwerkersovereenkomst over de relatie tussen werkgever en pensioen- en inkomensadviseur. Zie ook onze pagina over Privacy.

> Reditus Advies BV Verklaring Verwerkersovereenkomst

Beloningsbeleid medewerkers

De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen is 7 februari 2015 van kracht geworden en is van toepassing op alle financiële ondernemingen. Deze wet geldt voor alle functies binnen een financiële onderneming en dus niet alleen voor managementfuncties of functies met een verhoogd risico. Nieuw is onder meer dat een plafond geldt voor variabele beloningen van 20% van de vaste beloning (het bonusplafond).
De wet bevat verdere regels over het beloningsbeleid van financiële ondernemingen. Perverse beloningsprikkels worden wereldwijd gezien als één van de oorzaken van de financiële crisis. Om te bewerkstelligen dat financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid voeren, richt het toezicht op beloningen zich op het voorkomen en bestrijden van die onjuiste prikkels in de beloningen van alle betrokkenen bij de onderneming. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandse Bank) houden toezicht op de naleving van de regels over het beloningsbeleid.

Twee zakenmensen die elkaar de hand schudden

Beloningsbeleid bij Reditus Advies

Ingevolge de bepalingen uit het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft geeft Reditus Advies graag openheid over het door haar gevoerde beloningsbeleid. Het beloningsbeleid van Reditus Advies is gefocust op de lange termijn belangen van onze relaties én de onderneming en gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers.
Om inhoud te geven aan dit beleid hanteren we voor al onze medewerkers een functiebeschrijving waarin taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Ook de vereisten op het gebied van kennisniveau en ervaring zijn daarin opgenomen. Voor al onze functies is op basis van de functieomschrijving- en vereisten het beloningsniveau bepaald. Met al onze medewerkers worden jaarlijks afspraken gemaakt en doelen gesteld voor de komende periode. De kwaliteit van de dienstverlening staat hierin centraal. Aan het einde van het jaar wordt beoordeeld in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald. Deze beoordeling is bepalend voor de eventuele groei in salaris.
Het inkomen van de medewerkers en het management bestaat uit een vast maandloon, de vakantietoeslag, secundaire arbeidsvoorwaarden (WIA aanvullingen, verjaardagscadeau, jaarlijkse uitje e.d.). Daarnaast bestaat een variabele beloningsregeling voor een werknemer dit in het kader van het registreren van de gewerkte uren. Van deze regeling gaan geen perverse prikkels uit die leiden tot het nemen van onverantwoorde risico’s en onzorgvuldig handelen naar onze contacten. Hiermee sluit ons beloningsbeleid aan op de eisen die Reditus Advies stelt aan haar dienstverlening en wordt ruim binnen de richtlijnen van de AFM en de DNB  gebleven.

Disclaimer

De informatie op deze website

Disclaimer

De informatie die u verkrijgt op deze website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. De gebruiker accepteert de uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Reditus Advies BV voor het gebruik van deze pagina’s, deze website en/of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen en/of weergegeven.

Reditus Advies BV heeft de nodige zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die naar haar mening betrouwbaar geacht kunnen worden. De pagina’s/deze website omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Reditus Advies BV geven geen garanties van welke aard dan ook.

De informatie op deze website is uitdrukkelijk niet bedoeld als en kan niet worden opgevat als verslaggeving, consultatie of advisering, in de meest ruime zin van het woord op het gebied van beleggingen, juridische zaken, fiscale zaken of iedere andere vorm van professioneel advies en kan en mag alleen worden gebruikt in samenhang met de diensten van een ter zake kundige professionele adviseur die over volledige en juiste kennis beschikt over de situatie van de gebruiker. Sommige links op deze website kunnen verwijzen naar websites die door derden worden onderhouden en waarop Reditus Advies BV geen invloed kan uitoefenen. Een verwijzing naar dergelijke websites houdt geen oordeel in over de juistheid of enig ander aspect van de informatie die in dergelijke websites is opgenomen.

Voor de goede orde attendeert Reditus Advies BV u erop, dat de inhoud van deze website onderworpen is aan auteursrechtelijke bescherming in de meest ruime zin van het woord. De gebruiker verkrijgt geen enkele vorm van licentie of gebruik met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van deze website. Niets uit de tekst of grafische voorstelling(en) mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, verspreid of aan derden verstrekt, behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daartoe van Reditus Advies BV. Eveneens is het gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken voor een ander doel dan waar deze voor is bestemd.

 

Voorwaarden en Verwerkersovereenkomst

Reditus Advies BV hanteert voor haar diensten Algemene Voorwaarden, voor relaties is er normaliter geen Verwerkersovereenkomst noodzakelijk. Zie hiervoor “Reditus Advies BV Verklaring Verwerkersovereenkomst”. Beide hebben wij opgenomen op onze website. Zodra er nieuwe voorwaarden beschikbaar zijn, zullen deze de oude voorwaarden vervangen.