Privacy

Privacy

Reditus Advies BV Privacyverklaring

Reditus Advies BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Erik van Ramshorst
www.reditusadvies.nl
Paasbosweg 10
3862 ZS Nijkerk

info@reditusadvies.nl
088-7334887
0629255145

Persoonsgegevens die wij verwerken

Reditus Advies BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens van de privé en bedrijfssituatie
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Salarisgegevens
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Reditus Advies BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Strafrechtelijk verleden
 • Burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Reditus Advies BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om diensten bij je af te leveren
 • Reditus Advies BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, doormelding naar pensioenuitvoerders, verzekeraars en financiële instellingen.
Geautomatiseerde besluitvorming

Reditus Advies BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reditus Advies BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Reditus Advies BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gedurende de looptijd van de actieve overeenkomsten van verzekeringen, advies, beheer en administratie van regelingen bewaren wij de gegevens. Na afloop van eventuele overeenkomsten van verzekeringen, advies, beheer en administratie volgen wij de voorgeschreven termijnen die van toepassing zijn vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM), voorgeschreven fiscale bewaartermijnen, voorschriften de verzekeraar voor beroepsaansprakelijkheid en de richtlijnen voor de termijn voor aansprakelijkheidsstelling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Reditus Advies BV deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Reditus Advies BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Reditus Advies BV jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Overzicht van “derden” waarmee Reditus Advies gegevens deelt
 • Financiële instellingen zoals:
  • Verzekeraars
   • Pensioenverzekeraars
   • Verzekeraars voor ziekte en overlijden
   • Lijfrente en bankspaargelden
  • PPI’s
  • Pensioenfondsen
  • Algemeen Pensioenfonds
  • Banken
   • Bankspaargelden

 

 • Accountants en belastingadvieskantoren
  • Dit in onderling overleg met u als opdrachtgever

 

 • Gespecialiseerde software bedrijven
  • Rekensoftware voor de uitvoering van regelingen van en voor oude dag, ziekte en overlijden, werkgevers, werknemers en ondernemers.
  • Hiermee zijn ALTIJD bewerkersovereenkomsten afgesloten.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Reditus Advies BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reditus Advies BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@reditusadvies.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Reditus Advies BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reditus Advies BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@reditusadvies.nl. Reditus Advies BV heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Dubbele aanmeldprocedure voor toegang tot computer systemen
 • Gespecialiseerde beveiligingssoftware voor wachtwoorden en gebruikersnamen, dit voorkomt het handmatig (opschrijven) noteren van inlogcodes.
 • Harde schijven die (tijdelijke) gegevens bevatten zijn voorzien van een bitlocker, dus fysiek geen toegang door derden
 • Beveiligde Cloudoplossing met een data opslag in Europa / respectering van de Europese wetgeving
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
Computerscherm met codetaal