Werkgevers opgelet: UWV vergoedt transitievergoeding na twee jaar ziekte!

Werkgevers opgelet: UWV vergoedt transitievergoeding na twee jaar ziekte!

Bron: lammersthijssen.nl / juli 2018

Werkgevers die tot op heden niet bereid c.q. in staat waren om na twee jaar ziekte van een werknemer de transitievergoeding te betalen, kozen er tot nu toe veelal voor om het dienstverband slapend te houden.

Kort gezegd hield dit in dat wanneer de werknemer niet meer binnen de organisatie werkzaam was en de loondoorbetalingsverplichting inmiddels was geëindigd door het verstrijken van de wachttijd WIA (in principe 104 weken), de werkgever niet tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst overging om de transitievergoeding niet te hoeven uitbetalen. De arbeidsovereenkomst was dan een lege huls. In rechtspraak is deze handelwijze door werkgevers niet als ernstig verwijtbaar handelen gekwalificeerd.

Wel kleven er risico’s aan het slapend houden van een dienstverband, aangezien de re-integratieverplichtingen in spoor I (eigen organisatie) doorlopen en een werkgever in de toekomst geconfronteerd zou kunnen worden met een tewerkstellings- en loonvordering van de werknemer die, hoewel voor de werkgever uit beeld, nog wel op de loonlijst vermeld staat. Daarnaast lopen mogelijk ook verzekeringen door en loopt ook de hoogte van een op enig moment wel te betalen transitievergoeding op.

Het wetsvoorstel “Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte” is inmiddels op 10 juli 2018 door de Eerste Kamer en op 5 juli 2018 door de Tweede Kamer aangenomen. Het is de bedoeling dat de wet per 1 april 2020 in werking treedt.

Werkgevers ontvangen dan ter compensatie van het UWV de transitievergoedingen die zij vanaf 1 juli 2015 aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers hebben betaald. De uniforme premie voor het Algemeen Werkgeversfonds (Awf) zal wel worden verhoogd.
De wijze waarop de arbeidsovereenkomst tot een einde is gekomen, of dat nu middels opzegging na toestemming van het UWV WERKbedrijf dan wel middels een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden is gebeurd, maakt niet uit. Zolang de reden van de beëindiging maar is gelegen in de langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

De vergoeding van het UWV is gelijk aan de transitievergoeding die betaald zou moeten worden als direct aansluitend na twee jaar ziekte zou zijn opgezegd, waarbij de afgetrokken transitiekosten ook worden vergoed. Het laten doorlopen van de arbeidsovereenkomst na een periode van twee jaar ziekte, kost de werkgever dus geld. Dat deel van de transitievergoeding wordt niet vergoed door het UWV.

Daarnaast bedraagt de compensatie nooit meer dan de hoogte van het loon dat tijdens ziekte is doorbetaald.
De compensatie geldt voor vergoedingen die worden verstrekt op of na 1 april 2020, maar ook op transitievergoedingen die daarvoor (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) zijn betaald. Compensatie van “oude” transitievergoedingen in de periode 1 juli 2015 tot 1 april 2020 kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden ingediend. Bij de aanvraag, dienen de volgende bewijsstukken te worden verstrekt:

  • de arbeidsovereenkomst
  • de toestemming van het UWV WERKbedrijf dan wel de vaststellingsovereenkomst
  • bewijsstukken dat eventuele transitiekosten in mindering zijn gebracht op de transitievergoeding
  • een verklaring van de bedrijfsarts
  • bewijsstukken waaruit blijkt vanaf wanneer de werknemer arbeidsongeschikt is
  • bewijsstukken van het betaalde loon tijdens ziekte
  • bewijs van betaling van de transitievergoeding.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 10 juli 2018 nog vragen gesteld of de compensatie voor de verschuldigde transitievergoeding voor alle werkgevers geldt of dat er een grens is aan de omvang van een werkgever om voor deze compensatie in aanmerking te komen. Op dit antwoord wordt nog gewacht, maar vooralsnog ziet het er naar uit dat de compensatie voor alle werkgevers gaat gelden. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.

Overigens kunnen er nog altijd redenen bestaan om het dienstverband slapend te houden, bijvoorbeeld in geval de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA en er geen private herverzekering is afgesloten. In dergelijke gevallen verdient het aanbeveling te laten onderzoeken of het mogelijk is de WGA- uitkering om te zetten in een IVA- uitkering.

Al met al is deze ontwikkeling in onze visie positief te noemen. Voor meer informatie en om ervoor te zorgen dat de vaststellingsovereenkomst aan de juiste vereisten voldoet teneinde de transitievergoeding gecompenseerd te krijgen, kunt u uiteraard contact opnemen met de in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaten van Lammers|Thijssen Advocaten Arbeidsrecht.

Geen reactie's

Geef een reactie